Žymų Archyvai: bendrija

2018-08-29 visuotinio Bendrijos narių susirinkimo rezultatai

2018-08-29 įvyko DSNB „VIP Šilaičiai“ visuotinis narių susirinkimas, kurio metu:

  • Paskelbti ir patvirtinti 2017 metų DNSB „VIP Šilaičiai“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrijos veiklos ataskaita (skelbiama bendrijos svetainės skyrelyje Veikla/Ataskaitos).
  • Patvirtinti Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namų bendrojo naudojimo objektų aprašai (skelbiama bendrijos svetainės skyrelyje Veikla/Bendro naudojimo objektų aprašai)
  • Bendrijos pirmininku 3 (trejų) metų laikotarpiui išrinktas Mindaugas Žuromskas, gyv. Sviliškių g. 2a.

Išrinktas Bendrijos pirmininkas Mindaugas Žuromskas pareigas pradeda eiti nuo 2018-09-03.

Pakartotinis priminimas apie Bendrijos susirinkimą šiandien

Pakartotinai primename, kad šiandien – 2018-08-29 19.30 val. Sviliškių 4, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimas

Šiuo metu gautų nuomonės pareiškimo iš anksto anketų bei tų, kurie šiandien planuoja atvykti į susirinkimą nepakanka kvorumui (1/2 narių). Nesant susirinkimo kvorumo numatyti darbotvarkė klausimai liktų nesvarstyti, sprendimai nepriimti. Tai labai apsunkintų tolimesnę Bendrijos veiklą.

Prašome atsakingai žiūrėti į bendrijos nario pareigas bei atvykti į susirinkimą. Tų narių, kurie šiandien negali fiziškai dalyvauti susirinkime ir iki šiol dar neužpildė nuomonės pareiškimo iš anksto anketos, primygtinai prašome užpildyti anketą, ją nuskanuoti ir atsiųsti e-paštu info@vips.lt šiandien iki susirinkimo pradžios.

nuoroda atsisiųsti anketą

Priminimas apie šaukiamą Bendrijos susirinkimą 2018-08-29

Primename, kad 2018-08-29 d. 19.30 val., Sviliškių 4, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimas.

Vienas svarbiausių susirinkimo dienotvarkės klausimų – bendrijos pirmininko rinkimai. Kad Bendrija neliktų be pirmininko ir būtų išrinktas naujas, prašome aktyviai dalyvauti priimant šį ir kitus, dienotvarkėje numatytus sprendimus. Negalinčius dalyvauti prašome užpildyti žemiau esančią nuomonės pareiškimo iš anksto anketą bei nuskanuotą atsiųsti e-paštu info@vips.lt Pateikę anketas nariai bus laikomi dalyvavusiais susirinkime ir bus atsižvelgta į jų raštu iš anksto išreikštą nuomonę priimant sprendimus. Daugiau info apie susirinkimą, susirinkimo dokumentus ir sprendimus prašome žiūrėti ankstesniame pranešime dėl Bendrijos narių susirinkimo.

nuoroda atsisiusti anketą

DNSB „VIP Šilaičiai“ visuotinis narių susirinkimas 2018-08-29

Gerbiami bendrijos nariai,

2018-08-29 d. 19.30 val. Sviliškių 4, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks DNSB „VIP Šilaičiai“ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

  • Bendrijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  • 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrijos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  • Bendrojo naudojimo objektų aprašų tvirtinimas.
  • Bendrijos pirmininko rinkimai.

PASTABA. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 str. 4 p. ir Daugiabučių namų savininkų bendrijos „VIP Šilaičiai“ įstatų 88 p. Narių susirinkimo darbotvarkės klausimais Bendrijos narys gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę. Tai galima atlikti pasirinktinai:
• elektroniniu laišku persiunčiant pasirašytą ir nuskenuotą raštą arba
• pasirašytą raštą užklijuotame voke įteikiant (nusiunčiant) Narių susirinkimo organizatoriui.
Nuomonė pareiškiama raštu, aiškiai nurodant, kokiam sprendimui narys pritaria arba nepritaria. Nuomonę raštu konkrečiu darbotvarkės klausimu pareiškęs Narių susirinkimo ar Įgaliotinių susirinkimo narys įskaitomas sprendžiant kvorumo ir balsavimo rezultatų suvedimo klausimus dėl to darbotvarkės punkto.

Prašome dalyvauti, su savimi turėti asmens dokumentą. Negalinčių dalyvauti susirinkime Bendrijos narių prašome savo nuomonę darbotvarkės klausimais pareikšti raštu. Kaip tai padaryti bei susipažinti su susirinkimo dienotvarkės sprendimų projektais, kitais dokumentais galite interneto svetainėje paspaudus šią nuorodą.

Iniciatorius:

DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas Sigitas Šiaudinis

Dėl planuojamo DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimo

2018 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje planuojama sušaukti DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimą (tikslūs data, laikas ir vieta bus paskelbti atskiru pranešimu). Vienas iš susirinkimo dienotvarkės klausimų – Bendrijos pirmininko rinkimai.

Informuojame, kad Bendrijos nariai, pageidaujantys iš anksto iškelti savo kandidatūrą į Bendrijos pirmininko pareigas, turi pranešti apie tai iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. 12:00 val. elektroniniu paštu info@vips.lt, nurodydami savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir informacinį pranešimą apie save (prisistatymą).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 str. 4 p. ir Daugiabučių namų savininkų bendrijos „VIP Šilaičiai“  įstatų 88 p. Narių susirinkimo darbotvarkės klausimais Bendrijos narys gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę. Tai galima atlikti pasirinktinai:

  • elektroniniu laišku persiunčiant pasirašytą ir nuskenuotą raštą arba
  • pasirašytą raštą užklijuotame voke įteikiant (nusiunčiant) Narių susirinkimo organizatoriui.

Nuomonė pareiškiama raštu, aiškiai nurodant, kokiam sprendimui narys pritaria arba nepritaria. Nuomonę raštu konkrečiu darbotvarkės klausimu pareiškęs Narių susirinkimo ar Įgaliotinių susirinkimo narys įskaitomas sprendžiant kvorumo ir balsavimo rezultatų suvedimo klausimus dėl to darbotvarkės punkto.

Kandidatų į Bendrijos pirmininko pareigas, iškėlusių savo kandidatūrą iš anksto, sąrašas (kartu su kandidatų informaciniais pranešimais), nuomonės susirinkimo dienotvarkės klausimais pareiškimo iš anksto anketa bei kiti susirinkimo dokumentai bus skelbiami Bendrijos tinklapyje 2018 m. rugpjūčio 16 d.