Žymų Archyvai: bendrija

Dėl planuojamo DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimo

2018 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje planuojama sušaukti DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimą (tikslūs data, laikas ir vieta bus paskelbti atskiru pranešimu). Vienas iš susirinkimo dienotvarkės klausimų – Bendrijos pirmininko rinkimai.

Informuojame, kad Bendrijos nariai, pageidaujantys iš anksto iškelti savo kandidatūrą į Bendrijos pirmininko pareigas, turi pranešti apie tai iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. 12:00 val. elektroniniu paštu info@vips.lt, nurodydami savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir informacinį pranešimą apie save (prisistatymą).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 str. 4 p. ir Daugiabučių namų savininkų bendrijos „VIP Šilaičiai“  įstatų 88 p. Narių susirinkimo darbotvarkės klausimais Bendrijos narys gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę. Tai galima atlikti pasirinktinai:

 • elektroniniu laišku persiunčiant pasirašytą ir nuskenuotą raštą arba
 • pasirašytą raštą užklijuotame voke įteikiant (nusiunčiant) Narių susirinkimo organizatoriui.

Nuomonė pareiškiama raštu, aiškiai nurodant, kokiam sprendimui narys pritaria arba nepritaria. Nuomonę raštu konkrečiu darbotvarkės klausimu pareiškęs Narių susirinkimo ar Įgaliotinių susirinkimo narys įskaitomas sprendžiant kvorumo ir balsavimo rezultatų suvedimo klausimus dėl to darbotvarkės punkto.

Kandidatų į Bendrijos pirmininko pareigas, iškėlusių savo kandidatūrą iš anksto, sąrašas (kartu su kandidatų informaciniais pranešimais), nuomonės susirinkimo dienotvarkės klausimais pareiškimo iš anksto anketa bei kiti susirinkimo dokumentai bus skelbiami Bendrijos tinklapyje 2018 m. rugpjūčio 16 d.

Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių pakartotinio susirinkimo rezultatai

2017-07-13 įvyko Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių pakartotinis susirinkimas, kurio metu:

 • Sviliškių g. 2 namo įgaliotiniu 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkta Inga Gerojimaitė-Tomaševskaja
 • Sviliškių g. 2a namo Įgaliotiniais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti Mindaugas Žuromskas (pirma laiptinė, garažai ir parkingai) ir Aleksandra Abromavičienė (antra laiptinė).
 • Sviliškių g. 2a namo trečios laiptinės įgaliotinis neišrinktas nesant sutinkančių kandidatuoti Bendrijos narių.

Sviliškių g. 2a namo trečios laiptinės įgaliotinio rinkimų klausimas bus sprendžiamas atskirame Sviliškių g. 2a namo Bendrijos narių susirinkime.

2017-07-13 pakartotinio visuotinio Bendrijos narių susirinkimo rezultatai

Informuojame, kad 2017-07-13 šauktas pakartotinis visuotinis visų namų Bendrijos narių susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius Bendrijos narių. Susirinkimo darbotvarkės klausimai liko nesvarstyti.

Artimiausiu metu bus šaukiamas Įgaliotinių susirinkimas visuotinio Bendrijos narių susirinkimo nesvarstytiems klausimams nagrinėti. Sviliškių g. 4 namo II laiptinės įgaliotinių rinkimų klausimas bus sprendžiamas atskrame Sviliškių g. 4 namo Bendrijos narių susirinkime.

DNSB „VIP Šilaičiai“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Gerbiami bendrijos nariai,

2017-07-13 d. 19.30 val. Sviliškių 2, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks DNSB „VIP Šilaičiai“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

 • 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrijos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
 • Sviliškių g. 4-o namo 2-os laiptinės Įgaliotinio rinkimai.
 • Bendrojo naudojimo objektų aprašų tvirtinimas.
 • Bendrijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ilgalaikių planų svarstymas ir tvirtinimas.

Prašome dalyvauti, su savimi turėti asmens dokumentą. Susipažinti su susirinkimo dienotvarkės sprendimų projektais galite interneto svetainėje adresu: http://www.vips.lt/2017-07-13-dnsb-vip-silaiciai-pakartotinio-nariu-susirinkimo-dokumentai/

Iniciatorius:

DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas Sigitas Šiaudinis

Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių pakartotinis susirinkimas

Gerbiami bendrijos nariai,

2017-07-13 d. 19.00 val. Sviliškių 2, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių pakartotinis susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

 • Sviliškių g. 2 ir 2a namų Įgaliotinių rinkimai.

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai:

 1. Sviliškių g. 2 namo Įgaliotiniu 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:

                , gyv. Sviliškių g.               , Vilnius;

 1. Sviliškių g. 2a namo Įgaliotiniais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:

                , gyv. Sviliškių g. 2a –        , Vilnius (atstovauja: Sviliškių g. 2a namo 1 laiptinėje gyvenantiems Bendrijos nariams, taip pat Bendrijos nariams, nuosavybės teise turintiems garažus bei parkavimo vietas cokoliniame aukšte);

                , gyv. Sviliškių g. 2a –        , Vilnius (atstovauja: Sviliškių g. 2a namo 2 laiptinėje gyvenantiems Bendrijos nariams);

                      , gyv. Sviliškių g. 2a –        , Vilnius (atstovauja: Sviliškių g. 2a namo 3 laiptinėje gyvenantiems Bendrijos nariams).

Prašome dalyvauti, su savimi turėti asmens dokumentą.

Iniciatorius:

DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas Sigitas Šiaudinis