Dėl rudeninio garažų ir parkingų valymo

UAB „Cleansolutions“ informuoja, kad kitą savaitę bus valomos automobilių stovėjimo aikštelės (garažų pravažiavimai ir parkingai). Automobilius iš savo vietų parkinguose (-1 lygis) prašome patraukti šiomis dienomis nuo 8 iki 17 val.:

  • 2016-10-24 – Sviliškių g. 2, 2a parkinge
  • 2016-10-25 – Sviliškių g. 4, 6, 8 parkinguose

Nepatraukus automobilių šios vietos nebus valomos.

Kreipimasis dėl išaiškinimo

Informuojame, kad DNSB „VIP Šilaičiai“ raštu kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybų inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir į pačią aplinkos ministeriją, kad abi šios institucijos pateiktų bendrą nuomonę, ar daugiabučių namų nebendro naudojimo balkonų konstrukcijos yra laikytinos bendromis viso namo konstrukcijomis, už kurių priežiūrą ir eksploataciją yra atsakingi viso namo patalpų savininkai, ar šiuo metu atliekami Sviliškių 2 ir Sviliškių 8 namų balkonų remonto darbai yra priskirtini prie bendrų namo konstrukcijų remonto darbų, kuriuos apmokėti privalo viso namo patalpų savininkai. Su kreipimosi tekstu galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

2016-10-06 Sviliškių 8 namo susirinkimo rezultatai

Atsižvelgiant į tai, kad 2016-10-06 Sviliškių 8 namo gyventojų susirinkimas buvo sušauktas greičiau nei per 2 savaites nuo paskelbimo datos, jo tikslas buvo pateikti gyventojams informaciją apie vykdomą namo balkonų remontą. Kadangi susirinko tik 1/3 namo gyventojų, susirinkimo sprendimai laikytini informacinio/rekomendacinio pobūdžio.

Aptarus namo balkonų remontą, balkonų kaip nuosavybės objektų statusą, jų remontui apmokėti taikomus teisės aktų reikalavimus ir šių teisės aktų aiškinimą, gyventojų nuomonės išsiskyrė. Dalis gyventojų mano, kad balkonų konstrukcijos yra privati butų, o ne bendra viso namo nuosavybė. Todėl nuspręsta:

  1. Kreiptis į statybų ir daugiabučių namų priežiūros sritis kuruojančias valstybines ir savivaldos institucijas, kad būtų išaiškintos teisės aktų nuostatos, nustatančios, kokios daugiabučių namų konstrukcijos ir/ar inžineriniai tinklai yra laikomi bendrosios nuosavybės objektais. O konkrečiai, planuojama kreiptis dėl išaiškinimo – ar butų balkonų, kurie yra ne viešo naudojimo, konstrukcijos ir jų sudedamosios dalys yra priskiriamos bendrosios nuosavybės objektams, kurių tinkamą techninę būklę privalo užtikrinti viso namo patalpų savininkai. Jei skirtingų šių konstrukcijų dalių nuosavybės statusas (bendra viso namo ar privati patalpų savininkų) skiriasi, prašyti išaiškinimo, kurios konstrukcinės dalys yra bendros.
  2. Surinkti ir pateikti gyventojams aktualią nagrinėjamam klausimui teismų praktiką.
  3. Kadangi į paskutinius tris šaukiamus bendrijos narių susirinkimus nei karto nesusirinko daugiau nei 1/2 ar 1/4  dalyvių, Bendrijos įstatų nustatyta tvarka organizuoti viso namo patalpų savininkų balsavimą raštu. Balsavimui pateikti visą surinktą balkonų remonto klausimui spręsti medžiagą bei galimų sprendimų variantus dėl balkonų bendrųjų konstrukcijų remonto apmokėjimo: 1) apmokėjimas vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, t. y. proporcingai nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui; 2) visiems savininkams lygiomis dalimis nepriklausomai nuo nuosavybės teise priklausančių patalpų ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykio; 3) kiekvienam patalpų savininkui apmokant jo bute esančio balkono remonto išlaidas.

Taip pat pateikiame iki susirinkimo ir jo metu iš gyventojų gautas bei susirinkimui pateiktas priežiūros institucijų nuomones, pateiktas įvairiems suinteresuotiems asmenims (ne DNSB „VIP Šilaičiai“ prašymu):

  1. LRT radijo 2016-05-15 publikuotą interviu su LR Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento statybos normavimo skyriaus vyriausiuoju specialistu.
  2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos – paskelbta 2016-05-26 viešai institucijos interneto svetainėje.
  3. LR Alplinkos ministerijos nuomonė – gauta 2016-10- Sviliškių 8 namo gyventojo el. paštu) dėl balkonų konstrukcijų.

Šaukiamas Sviliškių 8 namo gyventojų susirinkimas

2016-10-06 d. 20.00 val. Sviliškių 8, Vilniuje garažų patalpose vyks Sviliškių 8-o namo gyventojų informacinis susirinkimas, kurio darbotvarkė – šio namo balkonų remonto darbų ir apmokėjimo už juos aptarimas.

Iniciatorius.                                                                                                                                         DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas                                                                                                        Sigitas Šiaudinis