Žymų Archyvai: P-parkas

Bendrija pateikė apeliacinį skundą dėl aikštelių

Bendrija išnagrinėjo 2013-04-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas DNSB “VIP Šilaičiai” ieškinys atsakovui UAB “Progresyvios investicijos” (toliau – Atsakovas) dėl įpareigojimo perduoti Bendrijos nuosavybėn prie Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų esančias automobilių stovėjimo aikšteles bei uždraudimo daryti kliūtis neatlygintinai jomis naudotis iki perdavimo.

Šiame sprendime pirmosios instancijos teismas visiškai neanalizavo ir nepasisakė dėl nurodytų Ieškovo (Bendrijos) argumentų ir pateiktų įrodymų, kurie, turi esminės įtakos ir nagrinėjamai bylai. Be to, teismas savo sprendimą grindė tik Atsakovo pateiktais teiginiais, neparemtais rašytiniais įrodymais. Taip pat teismas netinkamai vertino ir kai kurių rašytinių įrodymų reikšmę.

Bendrijos nuomone pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nuostatas, netinkamai įvertino byloje buvusius rašytinius įrodymus, todėl priėmė aiškiai nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Neišsiaiškinęs tikrosios Preliminariųjų sutarčių ir pagrindinių Pirkimo-pardavimo sutartčių nuostatų prasmės, nenustatęs Pirkėjų (gyventojų) teisėtų lūkesčių suformavimo fakto, pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylą ir sukūrė sveiku protu nesuvokiamą padėtį, kai Pirkėjų  įsigytas turtas ir daugiabučių namų infrastruktūros (gerbūvio) dalis – automobilių stovėjimo aikštelės prie namų – buvo atskirti vieni nuo kitų ir tapo skirtingų savininkų nuosavybe.

Todėl, susipažinęs su priimto sprendimo motyvais, Ieškovas (Bendrija) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2013-04-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą.

Pirmos instancijos teismas atmetė Bendrijos ieškinį dėl aikštelių

2013-04-30 Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė sprendimą civilinėje byloje, kurioje DNSB “VIP Šilaičiai” (toliau – Bendrija) reiškė ieškinį atsakovui UAB “Progresyvios investicijos” (toliau – Pardavėjas) dėl įpareigojimo perduoti Bendrijos nuosavybėn prie Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų esančias automobilių stovėjimo aikšteles bei uždraudimo daryti kliūtis neatlygintinai jomis naudotis iki perdavimo.

Pirmos instancijos teismas ieškinį atmetė. Teismas motyvavo tuo, kad tarp butų ir kitų šiuose namuose esančių patalpų pirkėjų bei Pardavėjo pasirašytos pirkimo–pardavimo sutartys numato tik neatlygintiną žemės sklypo, ant kurio stovi namai, dalies naudojimą pagal paskirtį, t. y. naudotis žemės sklypu tiek, kiek tai susiję su parduodamo turto tinkamu eksploatavimu – namų naudojimu pagal paskirtį (pavyzdžiui, turėti galimybę patekti į namą, naudoti žemės sklypą namo inžineriniams tinklams pastatyti ir kt.). Tačiau, teismo nuomone, pasirašytos pirkimo–pardavimo sutartys nenumato pirkėjų teisės neatlygintinai naudotis prie namų esančiomis automobilių stovėjimo aikštelėmis. Teismas, atmesdamas Bendrijos ieškinį, neatsižvelgė į Bendrijos argumentus bei pateiktus įrodymus, jog preliminariųjų ir pagrindinių patalpų pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo metu (2006 – 2007 metais) gyventojai nebuvo informuoti apie Pardavėjo ketinimus ateityje aikšteles pardavinėti, ir dėl to pirkėjai pagrįstai tikėjosi, kad automobilių parkavimas šiose aikštelėse bus nemokamas. Teismas nusprendė, kad nėra jokio teisinio pagrindo, kuriuo remiantis Pardavėjas privalėtų suteikti pirkėjams teisę nemokamai naudotis Pardavėjui priklausančiomis aikštelėmis.

Bendrija šiuo metu analizuoja teismo argumentus ir ketina minėtą pirmos instancijos teismo sprendimą apskųsti apeliacine tvarka.

Apie tolimesnius veiksmus pranešime papildomai.

Dėl P-parko kontrolinio patikrinimo mokesčio

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas patenkino Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos reikalavimą pripažinti atsakovo UAB „P-parkas“ stovėjimo aikštelių taisyklių 9 punkto sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis. Minėtas punktas numato vartotojo pareigą tiekėjui sumokėti 50Lt kontrolinį mokestį, jei neįmanoma nustatyti atsiskaitymo už paslaugą arba jei stovėjimo aikštelės teritorijoje transporto priemonė stovi ilgiau nei nurodyta biliete. 

Teismas pasisakė, kad šis mokestis savo prigimtimi yra netesybos, kurių paskirtis yra kompensuoti UAB „P-parkas“ patirtus nuostolius dėl stovėjimo aikštelės taisyklių pažeidimo, t. y. dėl nesumokėto mokesčio už transporto priemonės laikymą aikštelėje. Teismas atmetė UAB „P-parkas“ argumentus, kad dėl tokio taisyklių pažeidimo jie patiria įvairius papildomus nuostolius (pažeidimo fiksavimui reikalingos techninės priemonės, kanceliarinės išlaidos, transporto ir patalpų nuomos išlaidos ir kt.) konstatuodamas, kad šios išlaidos UAB „P-parkas“ susidaro ne dėl paties pažeidimo fakto, o tiesiog yra susijusios su kasdiene bendrovės veikla ir yra būtinos normaliam jos funkcionavimui. 

Teismas taip pat konstatavo, kad taisyklių sąlygos nebuvo individualiai aptartos su vartotojais, jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus. Sąlygos iš anksto buvo parengtos vienos šalies nederinant su kita šalimi. Sutarties sąlygų viešas skelbimas negali būti prilyginamas sutarties sąlygų aptarimui individualiai Civilinio kodekso prasme.

leškinys dėl žemės sklypo dalies ir aikštelių perdavimo

Informuojame, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teismui 2012-10-04 buvo pateiktas DNSB „VIPŠilaičiai“ ieškinys statytojui UAB „Progresyvios investicijos“ dėl Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namams priskirtoje žemės sklypo dalyje esančių automobilių parkavimo aikštelių perdavimo Bendrijos nuosavybėn ir uždraudimo daryti kliūtis neatlygintinam naudojimuisi žemės sklypu. Ieškiniu teismo taip pat buvo paprašyta pritaikyti dvi laikinąsias apsaugos priemones:

  1. Areštuoti minėtas aikšteles, siekiant užkirsti kelią UAB „Progresyvios investicijos“ parduoti ar kitaip perleisti šias aikšteles, ar jų dalį kitų asmenų nuosavybėn.
  2. Bylos nagrinėjimo metu uždrausti atsakovui (UAB „Progresyvios investicijos“) bet kokia forma, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai sudaryti kliūtis (užtverti, apmokestinti ir pan.) neatlygintinai naudotis aikštelėmis, siekiant kad būtų užtikrintas laisvas automobilių parkavimas minėtose aikštelėse (apsaugant nuo užtvėrimo, bet kokio ženklinimo ir parkavimo apmokestinimo).

Teismas 2012-10-08 nutartimi priėmė Bendrijos ieškinį ir patenkino Bendrijos prašymą dėl pirmosios priemonės taikymo, t.y. areštavo aikšteles, tačiau netenkino Bendrijos prašymo (įskaitant ir papildomą patikslintą prašymą 2012-10-25) dėl antrosios minėtos priemonės taikymo.

Dėl stovėjimo aikštelių apmokestinimo

Šią savaitę Bendrijos vardu buvo pateikta pretenzija UAB “Progresyvios investicijos” dėl sudaromų kliūčių iki žemės sklypų perdavimo Bendrijai (kaip numatyta butų ir kitų patalpų pirkimo pardavimo sutartyse)  neatlygintinai naudotis minėtais žemės sklypais bei priminta gyventojų pozicija ir argumentai šiuo klausimu. Taip pat atskiru raštu buvo informuota UAB “P-parkas” dėl esamos situacijos, pirkimo-pardavimo sutarčių tarp gyventojų ir UAB “Progresyvios investicijos” nuostatų, dėl šių nuostatų ir faktinių aplinkybių intetrpretavimo bei iš to kilusio ginčio. Nepaisant to ši bendrovė laikosi pozicijos, kad savo veiklą kvartalo kiemuose vykdo teisėtai ir neketina jos nutraukti.

Bendrija negali rekomenduoti gyventojams nesilaikyti UAB “Progresyvios investicijos” ir UAB “P-parkas” siūlomos transporto priemonių parkavimo Sviliškių g. 4, 6, 8 ir 10 namų aikštelėse tvarkos, nes nėra tam įgaliota valstybės institucija, kompetetinga spresti ginčus tarp sutarties šalių, turinti valstybės įgaliojimus priimti atitinkamus privalomus vykdyti sprendimus. Tačiau tai nereiškia, kad Bendrija su minėtų bendrovių venašališkai nustatyta transporto priemonių parkavimo tvarka sutinka.

Iki oficialaus kilusio ginčio išsprendimo ir atitinkamo tai patvirtinančio sprendimo įsigaliojimo savo transporto priemones ir toliau minėtose aikštelėse neatlygintinai parkuojančius gventojus, kurie dėl tokių savo veiksmų sulauks UAB “Progresyvios investicijos” ar UAB “P-parkas” įspėjimų, baudų ar su jų administravimu ir išieškojimu susijusių reikalavimų, prašau nedelsiant pranešti Bendrijai, kuri formuos vieningas ir centralizuotas gynybos nuo minėtų veiksmų priemones.