Žymų Archyvai: remontas

Dėl Sviliškių balkonų ir įvažiavimo į garažus remonto

Vykdant kasmetines Sviliškių g. 2, 2a ir 8 namų apžiūras nustatyti nemažos dalies balkonų bei Sviliškių 4, 6 ir 8  įvažiavimų į garažus stoginės defektai, dėl kurių lietaus ir sniego tirpsmo vanduo prasiskverbia pro balkonų perdangas ir įvažiavimų į garažus stoginės konstrukcijas.

Balkonų atveju perdangoje susikaupusi drėgmė sukelia glaisto ir dažų dangos atsisluoksniavimą nuo perdangos, grindų plytelių atsiklijavimą nuo pagrindo, perdangos ir turėklų metalinių konstrukcijų koroziją.

Garažų įvažiavimų stoginės atveju vanduo patenka ant stoginės metalo konstrukcijų ir sukelia jų koroziją, o šaltuoju metų laiku sudaro ledo sluoksnį ir kelia pavojų automobilių eismui važiuojant į ir iš  garažų.

Vadovaujantis  LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 str. 15 d. 1 p. ir LR Civilinio kodekso 4.82 str. 1 d.,  išvardintos Sviliškių g. daugiabučių namų konstrukcijos yra bendroji nuosavybė, o numatomi paminėtų konstrukcijų remonto darbai priskiriami privalomiesiems darbams, susijusiems su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 4.1 punktas). Kiekvieno iš namo patalpų bendrasavininkių pareiga (Įstatymo 22 str. 3 d. 2 p. ir LR CK 4.82 str. 3 d.) yra apmokėti šių objektų eksploatacijos, techninės būklės palaikymo ir remonto išlaidas.

Informuojame, kad 2016 m. liepos-spalio mėn. planuojama atlikti šiuos remonto darbus:

  1. Pašalinti rūdis ir perdažyti įvažiavimų į Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų garažus (-2 lygis) stoginės metalo konstrukcijas bei suremontuoti stoginės dangą.
  2. Suremontuoti dalį Sviliškių g. 2, 2a ir 8 namų balkonų.

Nesant kitokio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma priimto sprendimo dėl kitokio balkonų ir įvažiavimo į garažus remonto būdo ir mokesčių už šį remontą paskirstymo tvarkos, remonto darbų išlaidos bus paskirstytos atitinkamų Sviliškių g. daugiabučių namų, kuriuose bus vykdomi konkretūs darbai, butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai nuosavybės daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (LR Civilinio kodekso 4.82 str. 3 dalis) tiek, kiek šių darbų išlaidų apmokėjimui nepakaks iki remonto darbų atlikimo sukauptų kaupiamųjų lėšų.

Su preliminariomis aukščiau nurodytų namų balkonų ir įvažiavimų į garažus remonto darbų sąmatomis galima susipažinti čia: balkonai, garažai.

Balkonų remonto poreikiui nustatyti prašome iki 2016 m. rugpjūčio 6 d. elektroniniu paštu info@vips.lt arba įmetant į pašto administratoriaus pašto dėžute Sviliškių 8 name informuoti apie poreikį remontuoti balkoną užpildant pridedamą anketą. Balkonai, apie kurių remonto poreikį nebus pranešta nurodytu būdu ir terminais, 2016 m. nebus remontuojami.

DNSB „VIP Šilaičiai“

Dėl privalomo lėšų kaupimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015-04-15 nutarimu Nr. 390 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtino aprašą, kuriuo vadovaujantis visų daugiabučių namų gyventojai pradės kaupti lėšas namams atnaujinti ir prižiūrėti pagal privalomus statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

Remiantis šiuo nutarimu, lėšos bus kaupiamos, atsižvelgiant į DNSB „VIP Šilaičiai“ namų fizinę ir energetinę būklę, konkretiems bendro naudojimo objektų atnaujinimo darbams, kurie bus numatyti parengus ilgalaikius namų atnaujinimo planus, o pagal juos apskaičiuoti mėnesiniai kaupiamųjų įmokų dydžiai bus pateikti tvirtinti Bendrijai priklausančių namų gyventojams.

Iki planų patvirtinimo, nuo 2015-06-01 Sviliškių g. 2a, 4, 6 ir 8 namams pradedama skaičiuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nustatyta minimalaus dydžio įmoka: 0,03 Eur/kv.m. (namams, kurių bendras naudingas plotas yra didesnis nei 3000 kv.m.), o Sviliškių g. 2 namui – 0,05 Eur/kv.m. (namams, kurių bendras naudingas plotas yra mažesnis nei 3000 kv.m.).

Kiekvieno namo gyventojų kaupiamosios lėšos bus laikomos atskiroje sąskaitoje, apskaitomos atskirai pagal kiekvieną namą, joms galios Indėlių draudimo įstatymas.

Dėl priešgaisrinės signalizacijos

Informuojame, kad atlikus Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namų kasmetinį priešgaisrinių sistemų patikrinimą buvo nustatyta, kad kai kurios saugos zonos pastoviai signalizuoja gaisro aliarmą, dalis temperatūrinių daviklių indikuoja gedimus ir keli davikliai yra pastoviai suveikę.

Šią savaitę yra suplanuoti ir bus vykdomi priešgaisrinių sistemų remonto darbai, tačiau jiems kokybiškai atlikti reikalinga informacija apie Sviliškių g. 4, 6, 8 namų privačiuose garažuose (-2 lygis) esančių priešgaisrinių daviklių būklę.

Daviklis gali: Mirksėti (veikia gerai), nuolat degti raudona spalva arba visai jokios indikacijos gali nebūti.

UAB „Corpus A“  prašo garažų savininkus ar naudotojus  skubiai pasižiūrėti, kokia yra daviklio būklė ir el. paštu k.montvydas@CorpusA.lt informuoti vadybininką Karolį Montvydą jeigu daviklis visai nedega arba nuolat dega raudona spalva.